جهت بهره مندی از امتیاز بازآموزی هشتمین کنگره سالانه زخم و ترمیم بافت از طریق  سامانه آموزش مداوم  ثبت نام نمایید

پزشک عمومی – دکترای حرفه ای   |   کد 1510   |   2.25 امتیاز

پزشک عمومی (طرح پزشک خانواده) – دکترای حرفه ای   |   کد 1618   |   2.25 امتیاز

متخصص بیماری های داخلی   |   کد 1710   |   2.25 امتیاز

متخصص طب سالمندی   |   کد 1736   |   2.25 امتیاز

فوق تخصص جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی   |   کد 2014   |   2.25 امتیاز

پزشک عمومی – دکترای حرفه ای   |   کد 1510   |   2.25 امتیاز

پزشک عمومی (طرح پزشک خانواده) – دکترای حرفه ای   |   کد 1618   |   2.25 امتیاز

متخصص بیماری های پوست   |   کد 1730   |   3.00 امتیاز

متخصص بیماری های داخلی   |   کد 1710   |   2.25 امتیاز

متخصص طب سالمندی   |   کد 1736   |   2.25 امتیاز

فوق تخصص جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی   |   کد 2014   |   2.25 امتیاز

متخصص بیماری های پوست   |   کد 1730   |   3.00 امتیاز

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری   |   کد 1712   |   2.25 امتیاز

دکترای پرستاری   |   کد 1920   |   3.00 امتیاز

کارشناس پرستاری   |    کد 1110  |   3.00 امتیاز

کارشناس ارشد پرستاری   |    کد 1410  |   3.00 امتیاز

کارشناس ارشد پرستاری سالمندی   |    کد 1472  |   3.00 امتیاز

کارشناس ارشد پرستاری مراقبت ویژه   |    کد 1459  |   3.00 امتیاز

کارشناس ارشد پرستاری نظامی   |    کد 1473  |   3.00 امتیاز

کارشناس ارشد پرستاری داخلی-جراحی   |   کد 14104  |   3.00 امتیاز

پزشک عمومی – دکترای حرفه ای   |    کد 1510  |   3.00 امتیاز

پزشک عمومی (طرح پزشک خانواده) – دکترای حرفه ای   |   کد 1618   |   3.00 امتیاز

متخصص بیماری های پوست   |   کد 1730   |   3.00 امتیاز

متخصص بیماری های داخلی   |   کد 1710   |   2.25 امتیاز

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری   |   کد 1712   |   2.25 امتیاز

فوق تخصص بیماری های عفونی و گرمسیری   |   کد 2031   |   2.25 امتیاز

فوق تخصص بیماری های عفونی بالغین   |  کد 20315   |   2.25 امتیاز

فوق تخصص جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی   |   کد 2014   |   3.00 امتیاز